Олон улсын нислэгийн цагийн хуваарь

Нислэгийн Дугаар Чиглэл Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Хүчинтэй Хугацаа
KE 867 ICN - ULN 1,3,5,6,7 7:40 PM 10:25 PM 2013-03-01 - 2013-03-30
KE 868 ULN - ICN 1,3,5,6,7 11:50 PM 3:50 AM 2013-03-01 - 2013-03-30
Нислэгийн Дугаар Чиглэл Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Хүчинтэй Хугацаа
OM291 ULN - HKG 2 6:25 AM 10:50 AM 2013-04-02 - 2013-06-25
OM291 ULN - HKG 2 6:25 AM 10:50 AM 2013-09-03 - 2013-10-22
OM291 ULN - HKG 4,7 6:30 AM 10:50 AM 2013-03-31 - 2013-10-24
OM291 ULN - HKG 5 6:25 AM 10:50 AM 2013-06-07 - 2013-08-30
OM2971 ULN - HKG 1 6:40 PM 11:05 PM 2013-07-01 - 2013-08-27
OM2971 ULN - HKG 6 6:40 PM 11:05 PM 2013-07-06 - 2013-09-01
OM301 ULN - SEL 1,2,3,5,6,7 8:45 AM 12:50 PM 2013-03-31 - 2013-10-26
OM301 ULN - SEL 4 8:45 AM 12:50 PM 2013-06-06 - 2013-09-26
OM305 ULN - SEL 4 6:20 PM 10:25 PM 2013-07-04 - 2013-08-22
OM305 ULN - SEL 5,7 6:20 PM 10:25 PM 2013-06-28 - 2013-08-30
OM505 ULN - OSAKA 2.5 6:20 AM 11:20 AM 2013-07-02 - 2013-08-30
M501 ULN - TOKYO 1,6 8:05 AM 1:40 PM 2013-04-01 - 2013-10-26
OM501 ULN - TOKYO 2 8:05 AM 1:40 PM 2013-07-02 - 2013-08-27
OM501 ULN - TOKYO 3 8:05 AM 1:40 PM 2013-05-01 - 2013-05-02
OM501 ULN - TOKYO 3 8:05 AM 1:40 PM 2013-05-22 - 2013-10-23
OM501 ULN - TOKYO 7 8:05 AM 1:40 PM 2013-07-07 - 2013-08-25
OM223 ULN - BEIJING 1,3,6 6:20 AM 8:30 AM 2013-04-01 - 2013-10-26
OM223 ULN - BEIJING 2,4,5,7 6:00 PM 8:10 PM 2013-03-31 - 2013-10-25
OM225 ULN - BEIJING 5 11:20 PM 01:30(+1) 2013-06-28 - 2013-08-30
OM225 ULN - BEIJING 7 11:20 PM 01:30(+1) 2013-07-07 - 2013-07-08
OM225 ULN - BEIJING 7 11:20 PM 01:30(+1) 2013-08-11 - 2013-08-25
OM227 ULN - BEIJING 1,3,6 10:25 PM 00:35(+1) 2013-04-01 - 2013-10-27
OM227 ULN - BEIJING 4 10:25 PM 00:35(+1) 2013-06-06 - 2013-08-29
OM135 ULN - MOSCOW 4.7 9:20 AM 11:55 AM 2013-03-31 - 2013-10-25
OM135 ULN - BERLIN 4.7 9:20 AM 2:05 PM 2013-03-31 - 2013-10-25
OM137 ULN - BERLIN 2 9:20 AM 11:50 AM 2013-07-02 - 2013-08-28
OM137 ULN - BERLIN 6 9:20 AM 11:50 AM 2013-06-15 - 2013-09-15
Нислэгийн Дугаар Чиглэл Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Хүчинтэй Хугацаа
EF809 Ulaanbaatar-Choibalsan 3,7 11:55 AM 1:30 PM 2012-10-28 - 2013-03-30
EF927 Choibalsan-Hailar 3,7 2:20 PM 3:30 PM 2012-10-28 - 2013-03-30
EF928 Hailar-Choibalsan 3,7 4:30 PM 5:45 PM 2012-10-28 - 2013-03-30
EF810 Choibalsan-Ulaanbaatar 3,7 6:30 PM 8:15 PM 2012-10-28 - 2013-03-30
Нислэгийн Дугаар Чиглэл Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Хүчинтэй Хугацаа
тодорхойгүй УБ-ХӨХХОТ ULN-HET 1,3,5,7 11:30 AM 2:00 PM 2012-10-28 - 2013-03-30
тодорхойгүй ХӨХХОТ-УБ HET-ULN  1,3,5,7 3:00 PM 5:50 PM 2012-10-28 - 2013-03-30
тодорхойгүй УБ-ЭРХҮҮ ULN-IKT 1,5 6:30 PM 8:00 PM 2012-10-28 - 2013-03-30
тодорхойгүй ЭРХҮҮ-УБ IKT-ULN 1,5 6:30 PM 8:00 PM 2012-10-28 - 2013-03-30
Нислэгийн Дугаар Чиглэл Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Хүчинтэй Хугацаа
MR 885 Улаанбатар-Хонг Конг (ULN-HKG) 2,5 10:20 AM 2:45 PM 2012.10.28 - 2013.03.30
MR 886 Хонг Конг -Улаанбаатар (HKG-ULN) 2,6 3:45 PM 20:20  2012.10.28 - 2013.03.30
MR 835 Улаанбаатар-Шанхай (ULN-SHA) 4,7 6:30 PM 10:00 PM 2013.01.24-2013.02.07
MR 836 Шанхай -Улаанбаатар (SHA-ULN)  4,8 23:00  02:30+1  2013.01.24-2013.02.07
MR 885 Улаанбатар-Хонг Конг (ULN-HKG) 1,3,5 10:20 AM 2:45 PM 2013.03.31-2013.10.26  
MR 886 Хонг Конг -Улаанбаатар (HKG-ULN) 1,3,6 3:45 PM 20:20  2013.03.31-2013.10.26  
MR 985 Улаанбатар-Хонг Конг (ULN-HKG) 6 10:20 AM 2:45 PM 2013.04.01-2013.10.26  
MR 986  Хонг Конг -Улаанбаатар (HKG-ULN)  6 3:45 PM 20:20   2013.04.01-2013.10.26  
MR 985 Улаанбатар-Хонг Конг (ULN-HKG) 2 10:00 AM 2:20 PM 2013.06.01-2013.08.30
MR 986   Хонг Конг -Улаанбаатар (HKG-ULN)   2 15:25  20:05    2013.06.01-2013.08.30
MR 835 Улаанбаатар-Шанхай (ULN-SHA) 4,7 7:10 PM 10:05 PM 2013.03.31-2013.10.26
MR 836 Шанхай -Улаанбаатар (SHA-ULN)  4,7 23:05  02:40+1  2013.03.31-2013.10.26
Нислэгийн Дугаар Чиглэл Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Хүчинтэй Хугацаа